يکشنبه 6 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

  پروپوزال های تصویب شده  مورخ 29/11/1394 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

1

سحر

عوایدی

930457863

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

 فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

2

هانیه

رستمی گوهردانی

920562287

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

3

نوشین سادات

میرافضل

911047459

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

4

عشرت

تک روستا

920562342

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

5

طیبه

محمدی

930486066

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ابراهیم آقا محمدی

6

سید مجید

الواری

930415307

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

احمد رشیدی

7

نرگس

زند

920044557

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

احمد رضا توحیدی

8

سیدعلی

میرلوحیان

930473865

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

احمد یار محمدیان

9

زهره

زارع

930474024

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

امیر قمرانی

10

محمدجواد

فتحی

900763577

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

امیر ملا محمد علی

11

غلامرضا

نظری عهد

930275268

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهروز قلائی

12

سهیلا

ارماینده

930452871

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهروز قلائی

داوود تقوایی

13

راضیه

جمشیدی

930513276

زبان و ادبیات فرانسه(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

بهزاد هاشمی

14

فاطمه

خدادادی

930455999

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

15

ستاره

حدادی

930300726

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

16

نیلوفر

مقدم پور

930288729

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

تورج سپهوند

داود تقوایی

17

علی

حامدی

930025109

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسن  میرزا حسینی

داود تقوایی

18

حمیده

احمدی

930281227

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن شفیعی

داود تقوایی

19

احسان

سلیمانی

911064900

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسن شفیعی

شهربانو کاهدی

20

ریحانه سادات

قاسمی

930401929

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن میرزا حسینی

21

سمیرا

ضیایی

930585601

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن میرزا حسینی

داود تقوایی

22

بیژن

احمدی

930528053

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین حاجیان

23

افسر

عزیزیان

930379036

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

24

معصومه

اسدی

930359955

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

25

سیدرضا

مدنی

930401850

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

26

ابوالفضل

حسینی

911093969

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

معصومه مطلق

27

زینب

هاتفی

930360220

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

28

حوریه

نجفی

930401593

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

29

فاطمه

برزگر بفرویی

930502918

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

30

مژگان

اقابابایی

930480047

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

31

نسیبه

رضایی

930460193

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

32

علی

تلخ ابی

930311846

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داوود تقوایی

33

ماندانا

موحدی سیچانی

930291232

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

34

راحله

کاوه ای

930456065

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داود تقوایی

35

سمیه

زارع

930296780

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داود تقوایی

36

مجتبی

جمالی

930288277

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا علی کرمی

37

مرتضی

اریان پناه

930323713

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمیدرضا جمیلیان

داود تقوایی

38

مهرانه

مجیدی

930411244

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

39

سمیه

اصغری برمایی

930373703

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

40

معصومه

رهبر

930426060

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

فیروزه زنگنه مطلق

41

زهره

مسعودی

930486158

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

حسین حاجیان

42

محدثه

نادری

920641953

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

رحیم حمیدی پور

43

سیما

توکلی

930385241

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

رحیم حمیدی پور

44

اکرم

اسماعیلی

930401916

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح اله پیرانی

45

محمدجواد

کریم پور

930454548

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

46

سمانه

نجفی حقیقی

930279561

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

47

مریم السادات

هاشمی

930359553

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

48

نرگس

نوروزی

930329837

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

49

زهره

مرادی

930502792

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

50

فرنگیس

رحمانی

930502904

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

51

زهرا

خدیوی کاشانی

930462554

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

52

ملیحه اعظم

پورخردمند

930426653

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

53

زهرا

مشهدی میقانی

930412639

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

54

فاطمه

خوش سخن

930410451

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

55

شبنم

پیواسته

920625224

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح اله پیرانی

داود تقوایی

56

لیلا

نیک نام رهقی

930361402

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح اله پیرانی

داود تقوایی

57

فرزاد

میررضایی

930426800

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

58

مریم

نکویی

930344516

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

59

شادی

ربیعی

930339467

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

60

عصمت

زنجیرانی فراهانی

930318125

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

61

هانیه

فکری

920558261

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

62

فاطمه

فراهانی

930301959

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

63

اکرم

مزرعه فراهانی

930486866

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

64

سارا

پورفرح

930327158

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

65

فائزه

صالحی مرزیجرانی

920642224

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

66

نبی الله

حیدری

900817871

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

منصور عبدی

67

لیلا

هاشمی

930348401

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

حمید رضا مهاجرانی

68

شیرین

گلچهره کنگر شاهی

930348955

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

69

طاهره

مقدسی

920586878

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

70

مریم

کبیری

930460944

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

حسین حاجیان

71

حمیده

معصومی

920082781

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

72

سپیده

جدیدزاده

920119202

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

73

اعظم

نظری

930411059

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داوود تقوایی

74

سمیه السادات

حیدری بغداد اباد

930273002

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

75

الهام

محمدی

930467820

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

76

سودابه

گراوند

930442464

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

77

معصومه

جعفری

930364459

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

محمد رضا بیات

78

مجتبی

علی خانی

930382772

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داوود تقوایی

79

احمد

اسدی

930464671

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

فائزه ناطقی

80

ستار

قدمی

930530735

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

فائزه ناطقی

81

منیرالسادات

رضایی

930380197

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

82

علی اکبر

بخشی

930433275

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داوود تقوایی

83

علی

مولوی

930429755

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

84

فاطمه

بهرامی

911101391

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داوود تقوایی

85

فرزانه

خان احمدلو

930339992

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

رحیم میر دریکوندی

داود تقوایی

86

اعظم

دهقانی مزرعه عربی

930461223

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

رحیم میر دریکوندی

داوود تقوایی

87

سیده عاطفه

جلالی

930308153

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

رحیم میر دریکوندی

داود تقوایی

88

موسی

حمیدی

930499879

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

روح اله ملکی

89

عبدالمحمد

احسانی

930364319

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

روح اله ملکی

90

حسین

میرزایی

930598712

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

روح اله ملکی

91

آناهیتا

نکوراد

930471245

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

زهرا دشت بزرگی

92

علی

صادقی

930413962

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ژیلا مشهدی

حمیدرضا علی کرمی

93

زهرا

مکاری

930360006

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

داود تقوایی

94

رضوان

طاعتی

920641972

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

داود تقوایی

95

زهرا

کریمی منش

930350885

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

96

الهام

میقانی

930291543

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سعید موسوی پور

داود تقوایی

97

آزاده

اسفندیاری

930434546

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سعید موسوی پور

داود تقوایی

98

فریبا

فتحی مرد

930428112

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

داود تقوایی

99

سارا

قنواتی

930313826

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

فیروزه زنگنه مطلق

100

محبوبه

شایسته

930307417

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سید رضا میر مهدی

داود تقوایی

101

مریم

زارع نژاد

930332204

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سیعف اله غلامی کرهرودی

محمد رضا بیات

102

سارا

منصوری

930349831

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سیف الله غلامی

محمد رضا بیات

103

مریم

کرمی

930349765

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سیف اله غلامی

محمد رضا بیات

104

علی اکبر

پرتاشک

930331624

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سیف اله غلامی کرهرودی

حسین حاجیان

105

سمانه

رحیمی

930500196

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سیف اله غلامی کرهرودی

داوود تقوایی

106

سجاد

بهرامی بالانی

900831991

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

107

هادی

باقری

900863184

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

108

نسیم

مشیری

930312220

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

حمید رضا علی کرمی

109

معصومه

خیرمندی

930355154

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهربانو کاهدی

110

فهیمه

مشهدی

930345158

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهربانو کاهدی

حسین حاجیان

111

فرانک

ذوالفقارزاده

930274893

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

112

مهدی

قاسمی

910582095

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

سعید فخاری

113

علیرضا

کریمی ساعی

930313850

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عبدالمحمود منصوریان فر

مصطفی ناصحی

114

مهدی

صادقی

930271963

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عبدالمحمود منصوریان فر

مصطفی ناصحی

115

محمدرضا

نوری

930448392

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عبدالمحمود منصوریان فر

116

وحید

رضایی

930322322

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عبدالمحمود منصوریان فر

117

مسعود

عزیزی

930590097

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

مصطفی ناصحی

118

زهرا

برجی ازارک

930451246

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

عصمت دانش

داود تقوایی

119

قاسم

نصیری

930501604

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

علی اکبر ملکی راد

داود تقوایی

120

مرضیه

علی ابادی

930295985

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی اکبر ملکی راد

شیما چهرئی

121

ابراهیم

اقامحمدی

930589393

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

علی اکبر ملکی راد

فاطمه قنبری

122

رضا

اسکندری

920723438

زبان و ادبیات فارسی(دکترای تخصصی)

علی سرور یعقوبی

عباسعلی وفایی

123

سید ابراهیم

راد نیری

920006773

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی -مهدی معینی کیا

124

عباس

منصوری

920001132

حقوق خصوصی (دکترای تخصصی)

عیسی امینی

مجید پوراستاد

125

سمانه

طاهری زاده

920007804

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

فائزه ناطقی

علیرضا فقیهی

126

مریم

رضایی

930537784

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فائزه ناطقی

127

عاطفه

نایمی

930340299

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فائزه ناطقی

مژگان محمدی نائینی

128

رسول

شعبانی

920004925

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

فائزه ناطقی

علیرضا فقیهی

129

فرناز

شماعی قهفرخی

930375215

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

مجتبی مقصودی

130

پریسا

طالبی

930532825

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

مجتبی مقصودی

131

افسانه

محمدی

930593920

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

مجتبی مقصودی

132

محمدجواد

تندیسه

920604133

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فاطمه عزیز محمدی

حمید رضا دولت آبادی

133

سعید

یونسی

930388226

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فاطمه عزیز محمدی

قاسم اله وردی

134

اکرم

مسن ابادی

930430304

علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فاطمه موسوی میرک

نرگس مولایی

135

مرتضی

انصاری فر

930599912

علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرزاد نوابخش

محمد رضا مهر آئین قمی

136

علی

محمودی

920642468

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فرزانه حکمت نژاد

137

زهرا

مهران نیا

930332967

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرزانه حکمت نژاد

138

ابوالفضل

چراغی

930345137

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرزانه حکمت نژاد

وحید قاسمی عهد

139

سجاد

کریمی خویگانی

930277371

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فرزانه حکمت نژاد

کتایون رهوری

140

زهره

غضنفری کدنجی

930408386

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فرهاد امام جمعه

ژیلا مشهدی فراهانی

141

حانیه

زمان احمدی قمی

930487154

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه

داود تقوایی

142

عفت

شریفی

930307308

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه

143

سیده زینب

امامی

930383831

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه

حسین حاجیان

144

فاطمه

صالحی

930533783

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه

داوود تقوایی

145

زهره

جودکی

930287112

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه

داود تقوایی

146

ملیحه

فتحی

930531966

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

147

علی

رضایی

930348887

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه مطلق

148

سپیده

دلشادنیا

930706260

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

149

سودابه

سلمانی ونی

930309082

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

150

بهاره

شهاب

930426978

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

151

مریم

فنایی

930337810

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

داود تقوایی

152

آسیه

فتحی

930471217

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه مطلق

داوود تقوایی

153

معصومه

خسروبکی

930386208

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

154

زهره سادات

صابری

930493036

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

حسین حاجیان

155

سعیده

کریمی

930381617

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

فیروزه زنگنه مطلق

حسین حاجیان

156

الهام

خراسانی

930530410

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

قاسم اله وردی

مجتبی مقصودی

157

مهسا

طاهری مطلق

930315933

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

قاسم اله وردی

فاطمه عزیز محمدی

158

سمیه

عدالت

920583738

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

کاظم قجاوند

159

فاطمه

مظفری

930310721

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

160

عمران

کمانی

930442127

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داوود تقوایی

161

حمید رضا

خلیلی طاری

930529528

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

162

روزیتا

ال یسن

930472950

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

163

غدیر

مستی

930485737

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

164

سید محمد

سجادی

930429404

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

165

ندا

خدادادی مرزیجرانی

930285566

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

166

مریم

فراهانی

920641999

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داوود تقوایی

167

ملیحه سادات

حسینی

930363164

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

168

علی

سعادت نوری

930499453

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داود تقوایی

169

لیلا

قلی نیک

930418665

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کاظم گرام

داوود تقوایی

170

محسن

ماهروبختیاری

930376885

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

171

الهام

دهنه چی

930307842

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

172

مرتضی

رضایی

930368099

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

کتایون رهوری

173

محدثه

محمود لو

930310948

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مجید ضرغام حاجبی

داود تقوایی

174

معصومه

یوسفی

930479263

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محسن قاسمی

ذبیح پیرانی

175

رضا

غلامی

930349574

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محسن ملک افضلی

176

معصومه

طارمی

930453909

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محسن ملک افضلی اردکانی

177

زهرا

یزدان پناهی

920645375

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محسن ملک افضلی اردکانی

178

راضیه

اسمعیلی کولیوند

920079438

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محسن ملک افضلی اردکانی

179

نرگس

سبهانی

930521286

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد اسماعیل شادروان

شهربانو کاهدی

180

علی

برفی

930450932

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد تقی اکبری

181

محمد

براتی

930626198

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حسین رجبیه

182

مرتضی

بریحی

920642587

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

183

سجاد

سعیدی

930433688

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

184

جواد

صادقی باروجی

930526791

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

حمیدرضا علی کرمی

185

کیوان

مرادی

930342599

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد حسین رجبیه

حمیدرضا علی کرمی

186

مهدیه

محمدنیای مشفقی

930342238

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حکمی

داود تقوایی

187

امیر رضا

داوری پژوه

930361877

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حکمی

داوود تقوایی

188

الهام

احمدی

930308051

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حکمی

داود تقوایی

189

الهام

معدندار

930350826

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد حکمی

داود تقوایی

190

خسرو

اسفندانی بزچلویی

920642506

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد خلیل صالحی

191

رقیه

عبدالهی

930365268

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا ایروانی

ذبیح پیرانی

192

حدیثه

عسگری

930344742

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا بیات

داو تقوایی

193

الهام

محمدی

930310989

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا بیات

داود تقوایی

194

نیوشا

بهرامی یاراحمدی

930367354

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا بیات

ذبیح پیرانی

195

زهرا

جودکی

930512227

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا بیات

داود تقوایی

196

مریم

فتحی

930385601

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا بیات

داود تقوایی

197

کاظم

آقچه کهریزی

911063755

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا بیات

داوود تقوایی

198

علی صفدر

حبیبی

930315809

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا خوانساری

داود تقوایی

199

آزاده سادات

مرعشی

930310244

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضا رهبر پور

200

زهرا

مقتدایی

930365359

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد رضا سالاری فر

داود تقوایی

201

سمیه

ذاکری

920722819

زبان و ادبیات فارسی(دکترای تخصصی)

محمد رضا قاری

علی سرور یعقوبی

202

مریم

قادری

930276748

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد رضابیات

داود تقوایی

203

محمد

فیروزی

920002984

فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی)

محمد سیفی -راهنمای دوم علی حسینی مهر

علیرضا فقیهی

204

محمد

محمدی   

890659221

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد عزیزی

205

مهناز

بخشی زاده

930375480

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد عزیزی

206

بهناز

مردانی

930283699

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد علی سپهوندی

داود تقوایی

207

فریدون

اسمی

930593543

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد علی سپهوندی

داود تقوایی

208

مریم

سام نژاد

920641958

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد علی سپهوندی

داود تقوایی

209

رویا

نادی

930327093

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

210

لعیا

لاری

930306197

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

211

طاهره

شهریاری

930510223

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

212

لیلا

میرزا رضایی

930508924

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

213

مریم

عسگری مجدابادی فراهانی

930345967

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

214

سعیده

صالح فرد

930377893

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

ذبیح پیرانی

215

فرح

شکوهی مقدم

930529390

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

216

گلنوش

ملک حسینی

930439531

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد مهدی جهانگیری

داود تقوایی

217

پیمان

مقیمی

900825893

مدیریت صنعتی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

محمد هاشم رضایی

218

علیرضا

قلندری

920000472

فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی)

محمد هاشم رضایی

علیرضا فقیهی

219

مریم

رسولی مقدم

920641941

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مرضیه السادات سجادی نژاد

داوود تقوایی

220

کاوه

صادقیان خشویی

930596335

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مرضیه سادات سجادی نژاد

221

محمد تقی

سهرابی رنانی

930283547

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مرضیه سادات سجادی نژاد

222

سعید

محمد زاده

930441812

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مریم یارمحمد توسکی

ابراهیم آقا محمدی

223

نسرین

قلیاب تاب

930419864

علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مریم یارمحمد توسکی

فرهاد امام جمعه

224

ایرج

عباسی چناری

930373872

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مژگان محمدی نائینی

مهناز جلالوندی

225

هانیه

اوسطی عراقی

920642083

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مژگان محمدی نائینی

226

مطهره

دولتی

920619662

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

227

مریم

فدوی صامتی

920134958

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

228

زهرا

سلیمانی

920562382

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

229

زینب

منتظرتبریزی

920619667

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

230

فاطمه

مقدم

930454964

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

231

الهه

صالحی نظام ابادی

930356624

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مسلم عباسی

ذبیح پیرانی

232

مسعوده

غلامی

930300718

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مصطفی نو کنی

ذبیح پیرانی

233

معصومه

یوسفی

920642216

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

منصور عبدی

ذبیح پیرانی

234

سعید

اسکندری

920155806

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهدی فلاح

235

عباس

صالحی

920608600

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهدی فلاح

236

روح الله

ذوالفقاری

930448743

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

مهدی فلاح

237

خلیل

رضایی خانی

930511063

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

مهناز جلالوندی

مژگان محمدی نائینی

238

اسماعیل

عبداللهی

930405421

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

نرگس مولایی

حمید بورقانی فراهانی

239

اعظم

کاپله

930316830

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

نرگس مولایی

فرزاد نوا بخش

240

ژاله

ردگاه

920006230

برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی)

نعمت اله موسی پور -علیرضا فقیهی

فائزه ناطقی -محمد سیفی

241

علیرضا

اصغری

930340007

مدیریت بازرگانی بازرگانی داخلی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

242

الهام

فیروزابادی

930517564

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

243

عاطفه

امیری

930327901

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

244

مصطفی

ارجلو

920099174

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

مصطفی ناصحی

245

شیدا

صفری

930624675

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

246

مرضیه

ماستری فراهانی

930453658

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

247

فاطمه

محمدی

930300049

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

248

احمد

عزیزپور

930371136

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

وحید قاسمی عهد

حسین حاجیان

249

محمد

بهزاد نیا

930293887

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

250

الهام

رسولی

930331101

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

وحید قاسمی عهد

مصطفی ناصحی

251

ملیحه

شیری

930495233

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

هوشنگ جدیدی