شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت
   پروپوزال های  تصویب شده مورخ  15 /01/ 1395    دانشکده علوم انسانی
ردیف نام نام خانوادگی ش دانشجویی رشته تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور
1 مرضیه اسکندری 920645708 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتا خدابخشی کولایی  داود تقوایی 
2 علی حامدی 930025109 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  حسین هادوی 
3 اکرم اشرف پور 930328537 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] مریم صحرانورد  داود تقوایی 
4 مرتضی میرزایی 930433524 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مژگان محمدی  محمد سیفی 
5 احمد حیدری 910611074 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مژ گان محمدی  حمید رضا مهاجرانی 
6 محسن عطایی کچویی 920567440 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] مژ گان محمدی نائینی  داود تقوایی 
7 زهرا آبتین 920097051 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رحیم حمیدی پور  داود تقوایی 
8 صدیقه بنایی یزدی 920641873 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهربانو کاهدی   
9 هنده اشجاری کیابانی 920083037 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] علی اصغر اصغر نژاد فرید  داود تقوایی 
10 بهناز لطیفی نیا 930290403 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حکمی  داود تقوایی
11 محسن بساکی 930706962 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سیف اله غلامی کرهرئدی   
12 وسام عتیقی 920115419 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد حکمی  داود تقوایی 
13 زهرا عزیزی فتاح اباد 930312685 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد علی سپهوندی  داوود تقوایی 
14 فاطمه نظری 930292626 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] مریم صحرا نورد  داود تقوایی 
15 لیلا جلالی فراهانی 930408723 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] حسن سبیلان اردستانی  داود تقوایی 
16 هانیه معظمی گودرزی 930340558 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] کاظم گرام  داود تقوایی 
17 نرگس وهابی جلال 930414709 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) شهرام وزیری  فرح لطفی کاشانی 
18 زهرا رضایی 930444138 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] کاظم گرام  داوود تقوایی 
19 علیرضا شاملی تطفی 920567080 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] عبدالمحمود منصوریان فر احمد رشیدی 
20 حسین اکبری 920567087 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] عبدالمحمود منصوریان فر احمد رشیدی 
21 فائزه زندی 930601543 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید شمس الدین هاشمی مقدم  مژگان محمدی نائینی 
22 فیروزه کدخدابیگی 930408365 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید شمس الدین هاشمی مقدم  مژگان محمدی نائینی 
23 خدیجه بلابادیون 930413080 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا ایروانی  ذبیح پیرانی 
24 ندا سلطانی 930466353 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا ایروانی  داود تقوایی 
25 اعظم سلامت نژاد 930336803 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا ایروانی  داوود تقوایی 
26 مهتاب رجبی 930357153 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد رضا ایروانی  داوود تقوایی 
27 جواد طالبی گواری 930494657 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مهدی فلاح   
28 شیما سهرابی 930300913 روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حسن شفیعی  داود تقوایی 
29 لیلا بشیری 930498308 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] مریم صحرانورد  داوود تقوایی 
30 شیوا فصیحی زاده 930484582 روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته] مریم صحرانورد  داود تقوایی 
31 فرشید امامی 920566727 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] رحمت فرحزادی   
32 عهدیه محمودزاده نیکنام 920562201 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آناهیتا خدابخشی کولایی  داود تقوایی 
33 پریسا محمودی 930294428 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید عباس جزائری  سید عباس یاسین 
34 آمنه نعمتی 930520725 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید شمس الدین هاشمی مقدم  مژگان محمدی نائینی 
35 ساجده سلطانی 930624826 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید وحید لاجوردی  وحید قاسمی عهد 
36 جواد بهرامی 930311073 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد عزیزی   
37 جبار باقری 920579874 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حمید شش گل   
38 حسین تقی زاده فراهانی 930324926 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرهاد امام جمعه  مریم یارمحمد توسکی 
39 فاطمه صفری سنجانی 930383385 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرهاد امام جمعه  فیروزه زنگنه مطلق 
40 مهدی خنیفر 930328302 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مصطفی پاک نیت   
41 سعید خسروی 930591717 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فاطمه موسوی میرک  حسین هادوی 
42 اعظم فتحی 920123132 علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته) قربان جمالی   
43 مریم ابراهیم گل 930589695 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرهاد امام جمعه  معصومه مطلق 
44 لیلا حسن زاده سرایی 930411395 زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فاطمه عزیز محمدی  قاسم اله وردی 
45 محمد صالح کاظمی 930524887 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ابراهیم آقا محمدی   
46 مجید بهرامی 930347789 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد عزیزی   
47 کریم ولی پور گردکانه 900870257 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مجید تلخابی   
48 سجاد محمدی 930367439 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) نرگس مولایی  معصومه مطلق 
49 جواد جهان 911009012 برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی) علیرضا فقیهی  ذبیح پیرانی 
50 نازنین نوروزی 930299808 زبان و ادبیات فرانسه(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد رضا محسنی   
51 میثم اقازیارتی فراهانی 930601616 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] محمد عزیزی   
52 مهدی قلعه نویی 930371226 فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد اسماعیل شادروان   
53 زهرا حامدی 920641810 علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته) جعفر تابان   
54 احمد چلبی یی 930508227 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ابراهیم آقا محمدی   
55 امیر خسروبگی 930508084 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ابراهیم آقا محمدی   
56 غلامرضا محمودی     860008230 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد خلیل صالحی   
57 جواد ملکی 920061158 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یارمحمد توسکی  فرزاد نوابخش 
58 کبری محمدی 930274514 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] ابوالفتح خالقی   
59 داود صفری 930595820 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) اکبر رجبی  حسین رجبیه 
60 سید مجتبی محدث قمی زاده 930518831 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یارمحمد توسکی  کتایون رهوری 
61 مهدی بختیاری 930315636 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) نرگس مولایی فرزاد نوابخش 
62 مهدی سعیدی نیا 920018660 تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد هاشم رضایی   
63 منصور پورجمشید 930466200 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] عبدالمحمود منصوریان فر  
64 احمد رعنایی 930588315 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] حسین هادوی   
65 محمدرضا تفرشی 930593208 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد عزیزی   
66 رشید جمشیدی 930429881 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] حسین هادوی   
67 ساناز رضایی 930507868 زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حجت اله برز آبادی فراهانی  فروغ اعظم سوفالی 
68 مهرنوش ولی زاده 930375228 حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] وحید قاسمی عهد  
69 الهه روح پرور 920007692 برنامه ریزی درسی(دکترای تخصصی) علیرضا فقیهی  فائزه ناطقی 
70 عباد بخشی 911078620 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) عبداله رحیمی   
71 نسرین قنبری 930355451 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سید جواد میر قاسمی   
72 محمد رضا رجایی راد 930508071 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) مریم یارمحمد توسکی  کتایون رهوری 
73 زهرا اقایی 930272135 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی  ذبیح پیرانی 
74 محمدرضا رحمتی 930451253 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی  ذبیح پیرانی 
75 لیلا خجسته فر 930458983 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مسلم عباسی  ذبیح پیرانی 
76 خدیجه اسماعیلی زاده 920642223 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] مرضیه سادات سجادی نژاد فیروزه زنگنه مطلق 
77 علیرضا خان احمدی 920642543 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] شهربانو کاهدی  حسین حاجیان 
78 محمد مرادی 930270928 روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سعید آریا پوران  داود تقوایی 
79 حمید خان زاده کاشانی 930378323 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  ژیلا مشهدی 
80 عباس مجیدی 930600259 حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) محمد خلیل صالحی   
81 محمود جمالی 910641377 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) محمد رضا سرمدی  محمد سیفی 
82 آمنه ناصری 920002416 فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی) 1-محمد سیفی 2-مجتبی مقصودی  فائزه ناطقی 
83 زینب محمدی مهر 930292452 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آیت اله کریمی   
84 فرح اسماعیلیان 920602966 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آیت اله کریمی   
85 عفت بازاورده 930464032 مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] آیت اله کریمی   
86 حسین اشناور 930481635 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  حسین هادوی 
87 حمیدرضا شریعتی 930422834 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) ژیلا مشهدی میقانی  فرزاد نوابخش 
88 حمید قربانی جم 930600039 علوم اجتماعی مردم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرزاد نوابخش  حسین هادوی 
89 محمد جعفری 920566447 حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته] سید سعید کشفی   
90 علی اصغر صفاری    880845992 حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) حمید شش گل  مجتبی همتی 
91 علیرضا قاسمی 930327380 علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) فرانک  سیدی  فرزاد نوابخش