شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت
دکتر زمان احمدی   مدیر گروه ادبیات فارسی
13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
کلاس ناهار و نماز حضور کلاس کلاس شنبه
حضور ناهار و نماز حضور کلاس حضور یک شنبه
حضور ناهار و نماز حضور حضور حضور دوشنیه
حضور ناهار و نماز حضور حضور حضور سه شنبه
حضور ناهار و نماز حضور حضور حضور چهارشنبه
دکتر عباسعلی حیدری    مدیر گروه فقه و مبانی حقوق، علوم قرآن وحدیث
15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
کلاس حضور ناهار و نماز حضور     سه شنبه
  کلاس ناهار و نماز حضور کلاس حضور چهارشنبه
کلاس حضور ناهار و نماز حضور کلاس حضور پنج شنبه
دکتر ژیلا مشهدی    مدیر گروه علوم اجتماعی
16/30-18 15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
  حضور حضور ناهار و نماز حضور حضور   یک شنبه
  حضور حضور ناهار و نماز حضور حضور   دوشنبه
  حضور کلاس ناهار و نماز کلاس کلاس   سه شنبه
  کلاس کلاس ناهار و نماز کلاس حضور   چهارشنبه
کلاس کلاس کلاس ناهار و نماز حضور حضور کلاس پنج شنبه
استاد خسرو طالبی    مدیر گروه تربیت بدنی
16/30-18 15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
      ناهار و نماز حضور حضور حضور شنبه
حضور حضور   ناهار و نماز حضور حضور حضور یک شنبه
حضور حضور   ناهار و نماز حضور حضور حضور دو شنبه
      ناهار و نماز   حضور حضور سه شنبه
دکتر حجت الله برزآبادی فراهانی    مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
کلاس کلاس ناهار و نماز حضور حضور حضور شنبه
حضور حضور ناهار و نماز کلاس حضور کلاس یک شنبه
حضور حضور ناهار و نماز حضور حضور حضور دوشنبه
حضور کلاس ناهار و نماز حضور حضور حضور سه شنبه
استاد محمدرضا جلالی   مدیر گروه کارشناسی حقوق
13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
حضور ناهار و نماز حضور کلاس کلاس یک شنبه
حضور ناهار و نماز حضور کلاس کلاس دوشنیه
حضور ناهار و نماز حضور حضور کلاس سه شنبه
حضور ناهار و نماز حضور حضور کلاس چهارشنبه
استاد رضا مهدوی هزاوه   مدیر گروه هنر
16/30-18 15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
حضور حضور حضور ناهار و نماز حضور     شنبه
کلاس حضور حضور ناهار و نماز کلاس کلاس   یک شنبه
حضور کلاس کلاس ناهار و نماز حضور حضور   دوشنبه
  حضور حضور ناهار و نماز حضور حضور حضور سه شنبه
دکتر محمد سیفی     مدیر گروه علوم تربیتی
16/30-18 15-16/30 13/30-15 12/30-13/30 11-12/30 9/30-11 8-9/30 ساعت / روز
    حضور ناهار و نماز جلسه گروه جلسه گروه   یک شنبه
      ناهار و نماز مرکز مشاوره مرکز مشاوره   دو شنبه
      ناهار و نماز حضور حضور   سه شنبه
حضور کلاس کلاس ناهار و نماز حضور حضور حضور چهار شنبه
  کلاس کلاس ناهار و نماز حضور حضور کلاس پنج شنبه