شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

 گروه دکتری و  کارشناسی ارشد حقوق

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر وحید قاسمی عهد

مرتبه علمی : استادیار

 

سوابق آموزشی :

کارشناسی :

کارشناسی ارشد :

 دکتری :

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات علمی – پزوهشی :     

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :                

تعداد ثبت اختراع :                                                                

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته:                                        

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

 تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی