شنبه 30 تير 1397
 انتخاب وب سایت

 گروه علوم تربیتی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری )

 

 

                                                  

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  فائزه ناطقی

مرتبه علمی  :   استادیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  :

کارشناسی ارشد  : 

دکتری  :

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  :

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی